رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 27/05/1397
  • السبت 07/12/1439
  • Saturday 18/08/2018
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران

در حال برگزاری
زمان: مرداد 1397
دسته بندی: معدن و متالورژی
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

در حال برگزاری
زمان: مرداد 1397
دسته بندی: معدن و متالورژی
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

در حال برگزاری
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

در حال برگزاری
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

در حال برگزاری
زمان: مرداد 1397
دسته بندی: صنعت
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

در حال برگزاری
زمان: مرداد 1397
دسته بندی: صنعت
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

در حال برگزاری

در حال برگزاری

1 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
دسته بندی: فرهنگی, صنایع دستی
برگزار کننده:

1 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

2 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: کانون تبلیغاتی نقطه

2 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
دسته بندی: لیزینگ
برگزار کننده:

2 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی آذربایجان شرقی

3 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت متین کار زاینده رود

3 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
دسته بندی: مبلمان
برگزار کننده: پیمانکار شرکت متین کار زاینده رود

3 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع