تقویم نمایشگاهی داخلی

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 02/07/1399
  • الأربعاء 06/02/1442
  • Wednesday 23/09/2020
تقویم نمایشگاهی داخلی

27 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
دسته بندی: مهر ماه
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار

27 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سایا نمای پارسیان

27 روز مانده تا شروع

28 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رايانه ای استان اصفهان

34 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رايانه ای استان اصفهان

34 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

36 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399
دسته بندی: مشهد
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژ های نمایشگاهی مشهد

41 روز مانده تا شروع

42 روز مانده تا شروع

43 روز مانده تا شروع

44 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

44 روز مانده تا شروع

44 روز مانده تا شروع

44 روز مانده تا شروع