رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/06/1398
  • الجمعة 21/01/1441
  • Friday 20/09/2019
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت تعاونی چندمنظوره نمایشگاه اصفهان

پایان یافته

2 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع

4 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

4 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

4 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نوین تصفیه سبز زنده رود

4 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار

5 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع