رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/06/1397
  • الثلاثاء 08/01/1440
  • Tuesday 18/09/2018
تقویم نمایشگاهی داخلی

18 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
دسته بندی: برق, انرژی
برگزار کننده: پیمانکار شرکت مبنا رخداد آفرین

19 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پیمانکار نمایشگاه های بین المللی استان فارس

19 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس

19 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت مبنا رخداد آفرین

19 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
دسته بندی: آب و فاضلاب
برگزار کننده: پیمانکار شرکت مبنا رخداد آفرین

19 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
دسته بندی: غذایی
برگزار کننده:

20 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
دسته بندی: سوغات و هدایا
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

20 روز مانده تا شروع

20 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های البرز

20 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

20 روز مانده تا شروع

20 روز مانده تا شروع

20 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
دسته بندی: سوغات و هدایا
برگزار کننده:

20 روز مانده تا شروع

21 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

21 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

21 روز مانده تا شروع

21 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

21 روز مانده تا شروع

21 روز مانده تا شروع