رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 04/11/1397
  • الخميس 18/05/1440
  • Thursday 24/01/2019
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر

6 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: موسسه نوین تجارت بازار الند

6 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: پیمانکار کانون تبلیغات توسعه

6 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: پیمانکار کانون تبلیغات توسعه

6 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
دسته بندی: رنگ و رزین, بهمن ماه
برگزار کننده: پیمانکار کانون تبلیغات توسعه

6 روز مانده تا شروع

7 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

8 روز مانده تا شروع

9 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد مبتکرشرق، میلاد نور و چیستا

9 روز مانده تا شروع

9 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

10 روز مانده تا شروع

10 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان جنوبی

11 روز مانده تا شروع

11 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

12 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

12 روز مانده تا شروع