تقویم نمایشگاهی داخلی

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 17/04/1399
  • الثلاثاء 17/11/1441
  • Tuesday 07/07/2020
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: توسعه نمایشگاهی شریف خاورمیانه

95 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
دسته بندی: مهر ماه
برگزار کننده: ستاد فناوری نانو

97 روز مانده تا شروع

97 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

97 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

97 روز مانده تا شروع

98 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
دسته بندی: مهر ماه
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار

105 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سایا نمای پارسیان

105 روز مانده تا شروع

121 روز مانده تا شروع

125 روز مانده تا شروع

125 روز مانده تا شروع

139 روز مانده تا شروع

147 روز مانده تا شروع

155 روز مانده تا شروع