رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 07/02/1397
  • الجمعة 12/08/1439
  • Friday 27/04/2018
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده:

29 روز مانده تا شروع

31 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده:

32 روز مانده تا شروع

32 روز مانده تا شروع

32 روز مانده تا شروع

45 روز مانده تا شروع

51 روز مانده تا شروع

52 روز مانده تا شروع

52 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

52 روز مانده تا شروع

52 روز مانده تا شروع

53 روز مانده تا شروع

53 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
دسته بندی: کالا, لیزینگ
برگزار کننده: پیمانکار شرکت متین کار زاینده رود

53 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت متین کار زاینده رود

53 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس

53 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
دسته بندی: خدمات شهری
برگزار کننده: شهرداری استان زنجان

53 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
دسته بندی: تولیدی
برگزار کننده: کیان نمای زنگان

53 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
دسته بندی: گل و گیاه
برگزار کننده: جلوه گستر امید آینده

53 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس

53 روز مانده تا شروع

53 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی ارومیه

53 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

53 روز مانده تا شروع