رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 08/11/1398
  • الثلاثاء 03/06/1441
  • Tuesday 28/01/2020
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

18 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین المللی بندرعباس

19 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی سورنا سپهر پارسیان

19 روز مانده تا شروع

20 روز مانده تا شروع

20 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی سپنتا رویداد پارس/ آقای خادم

20 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی سپنتا رویداد پارس/ آقای خادم

20 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی سپنتا رویداد پارس/ آقای خادم

20 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت سفیران حامی بین الملل

20 روز مانده تا شروع

20 روز مانده تا شروع

20 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت تعاونی چندمنظوره نمایشگاه اصفهان

20 روز مانده تا شروع

21 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان کردستان

21 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر

21 روز مانده تا شروع

21 روز مانده تا شروع