رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 28/04/1397
  • الخميس 07/11/1439
  • Thursday 19/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی ایمنی و امنیت

76 روز مانده تا شروع

176 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

86 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: اتاق تعاون ایران

18 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پیمانکار نمایشگاه های بین المللی استان فارس

80 روز مانده تا شروع

208 روز مانده تا شروع

89 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

189 روز مانده تا شروع

پایان یافته

102 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

96 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته