رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 01/07/1397
  • الأحد 13/01/1440
  • Sunday 23/09/2018
نمایشگاههای دسته بندی ایمنی و امنیت
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: موسسه هوشمند پردازان مبین

70 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

69 روز مانده تا شروع

8 روز مانده تا شروع

10 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

20 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: اتاق تعاون ایران

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پیمانکار نمایشگاه های بین المللی استان فارس

14 روز مانده تا شروع

142 روز مانده تا شروع

23 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

121 روز مانده تا شروع

پایان یافته

36 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

30 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته