رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/02/1397
  • الاثنين 07/09/1439
  • Monday 21/05/2018
نمایشگاههای دسته بندی ایمنی و امنیت

236 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

146 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: اتاق تعاون ایران

77 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پیمانکار نمایشگاه های بین المللی استان فارس

140 روز مانده تا شروع

267 روز مانده تا شروع

148 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

249 روز مانده تا شروع

38 روز مانده تا شروع

161 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

155 روز مانده تا شروع

پایان یافته

29 روز مانده تا شروع

29 روز مانده تا شروع

15 روز مانده تا شروع

128 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

پایان یافته