رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 23/09/1398
  • السبت 17/04/1441
  • Saturday 14/12/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های فوریه
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اکسپودیا

47 روز مانده تا شروع

59 روز مانده تا شروع

73 روز مانده تا شروع

59 روز مانده تا شروع

12 روز مانده تا شروع

66 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژ های نمایشگاهی / مسوول برگزاری: خانم میرنژاد

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

75 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته