رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 28/12/1397
  • الثلاثاء 13/07/1440
  • Tuesday 19/03/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های آوریل (ایپریل)
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

14 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

34 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: ICC/مسوول برگزاری: آقای لشکری / شرکت ايريانا

28 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژ های نمایشگاهی / مسوول برگزاری: خانم میرنژاد

40 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

27 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: IFP GROUP

41 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

34 روز مانده تا شروع

27 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

35 روز مانده تا شروع

19 روز مانده تا شروع

33 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

14 روز مانده تا شروع

27 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع

21 روز مانده تا شروع

21 روز مانده تا شروع

21 روز مانده تا شروع

20 روز مانده تا شروع

16 روز مانده تا شروع

21 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: وزارت اقتصاد و بازرگانی قطر

پایان یافته

پایان یافته