رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/05/1398
  • السبت 16/12/1440
  • Saturday 17/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی نوشیدنی
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: پیام پارسیان اراک

1 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

12 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

10 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

81 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

108 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری

157 روز مانده تا شروع

149 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت طرح و توسعه

پایان یافته

171 روز مانده تا شروع

123 روز مانده تا شروع

45 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

121 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت طرح و توسعه

پایان یافته

170 روز مانده تا شروع

119 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

122 روز مانده تا شروع

157 روز مانده تا شروع