رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 06/04/1398
  • الخميس 24/10/1440
  • Thursday 27/06/2019
نمایشگاههای دسته بندی مرداد ماه

55 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

54 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

47 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

40 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی روناش

33 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

51 روز مانده تا شروع

54 روز مانده تا شروع

38 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

38 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

26 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

26 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

31 روز مانده تا شروع

49 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

39 روز مانده تا شروع

11 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه و تجهیز نمایشگاه های پاژ

47 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

40 روز مانده تا شروع

53 روز مانده تا شروع

پایان یافته

46 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت سفیران حامی بین الملل

53 روز مانده تا شروع

34 روز مانده تا شروع

34 روز مانده تا شروع