رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/05/1398
  • السبت 16/12/1440
  • Saturday 17/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی شهریور ماه
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: به دبیرى: علیرضا تابش

1 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

5 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

20 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: پیام پارسیان اراک

1 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

28 روز مانده تا شروع

8 روز مانده تا شروع

8 روز مانده تا شروع

29 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

18 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

11 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

12 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

10 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

2 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت دروازه تجارت فراسو

26 روز مانده تا شروع

35 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت میلاد مبتکر شرق

16 روز مانده تا شروع

18 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف و شرکت آریا راد شریف

32 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی و بین المللی آرک

23 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه تجارت کافی

27 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت سایا نمای پارسیان

3 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

388 روز مانده تا شروع

381 روز مانده تا شروع