رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 26/07/1398
  • الجمعة 19/02/1441
  • Friday 18/10/2019
نمایشگاههای دسته بندی بهمن ماه
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاههای بین المللی روناش

108 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: دانشگاه علمی کاربردی قند کرج

117 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: انجمن افق نوین علم و فناوری

119 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر

123 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران

122 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: مرکز ملی تحقیقات شوری

124 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

124 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

100 روز مانده تا شروع

115 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین المللی استان مازندران

94 روز مانده تا شروع

96 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نماطرح خاورمیانه

94 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع

482 روز مانده تا شروع

468 روز مانده تا شروع

116 روز مانده تا شروع

69 روز مانده تا شروع

116 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

116 روز مانده تا شروع

108 روز مانده تا شروع

95 روز مانده تا شروع