رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 06/04/1398
  • الخميس 24/10/1440
  • Thursday 27/06/2019
نمایشگاههای دسته بندی اشتغال
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت تعاونی چندمنظوره نمایشگاه اصفهان

82 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

180 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

138 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

در حال برگزاری
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی روناش

33 روز مانده تا شروع

182 روز مانده تا شروع

191 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نیک اقتصاد آرتمن

5 روز مانده تا شروع

49 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

پایان یافته

201 روز مانده تا شروع

168 روز مانده تا شروع

173 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

126 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

96 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

58 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان خوزستان

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

118 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

60 روز مانده تا شروع

پایان یافته