رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 23/09/1398
  • السبت 17/04/1441
  • Saturday 14/12/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه 2020
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اکسپودیا

32 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: گروه نمایشگاهى PYRAMIDS

73 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: دانشگاه علمی کاربردی قند کرج

60 روز مانده تا شروع

53 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

66 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اکسپودیا

80 روز مانده تا شروع

31 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اکسپودیا

47 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت الوندکیان خلیج فارس

23 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: پیمانکار

24 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی بنیس

73 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی بنیس

92 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی سورنا سپهر پارسیان

27 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

50 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت پیام نگاران فاطر

37 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی شریف

39 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و شرکت آریاراد شریف

72 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و شرکت آریاراد شریف

72 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: گروه اوژن

78 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: توسعه نمایشگاهی اوژن

107 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اکسپودیا

32 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاههای بین المللی روناش

52 روز مانده تا شروع

122 روز مانده تا شروع