رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 06/04/1398
  • الخميس 24/10/1440
  • Thursday 27/06/2019
نمایشگاههای دسته بندی دامداری و دامپروری

250 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

82 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

68 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

166 روز مانده تا شروع

164 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده:

در حال برگزاری

88 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

186 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

118 روز مانده تا شروع

221 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

61 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

131 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

در حال برگزاری

194 روز مانده تا شروع

40 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: جم ایده مطرح جام

66 روز مانده تا شروع

61 روز مانده تا شروع

12 روز مانده تا شروع

82 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع

26 روز مانده تا شروع