رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 31/05/1398
  • الخميس 21/12/1440
  • Thursday 22/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی غذایی
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: ستاد توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

14 روز مانده تا شروع

69 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

در حال برگزاری
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: موسسه آوای هنرور

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: پیام پارسیان اراک

در حال برگزاری
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شاندرمن شمال

116 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

7 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

5 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه تجارت کافی

22 روز مانده تا شروع

62 روز مانده تا شروع

62 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

82 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

196 روز مانده تا شروع

96 روز مانده تا شروع

33 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

76 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

131 روز مانده تا شروع