رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 20/09/1396
  • الاثنين 23/03/1439
  • Monday 11/12/2017
نمایشگاههای دسته بندی سرمایشی گرمایشی

310 روز مانده تا شروع

346 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت جاوید مهر اروند

36 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

211 روز مانده تا شروع

142 روز مانده تا شروع

پایان یافته

155 روز مانده تا شروع

85 روز مانده تا شروع

پایان یافته

91 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: خانم حبیب وند

71 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

113 روز مانده تا شروع

پایان یافته

58 روز مانده تا شروع

456 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: اوژن

3 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

26 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

22 روز مانده تا شروع