رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 31/01/1397
  • الجمعة 05/08/1439
  • Friday 20/04/2018
نمایشگاههای دسته بندی انرژی

68 روز مانده تا شروع

186 روز مانده تا شروع

319 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت مبنا رخداد آفرین

170 روز مانده تا شروع

172 روز مانده تا شروع

207 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: مسوول ثبت نام: خانم خلیلی

67 روز مانده تا شروع

118 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع

54 روز مانده تا شروع

46 روز مانده تا شروع

88 روز مانده تا شروع

60 روز مانده تا شروع

46 روز مانده تا شروع

158 روز مانده تا شروع

پایان یافته

158 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی بنیس

10 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت رهپویان اقتصاد پاسارگاد

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته