رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 23/09/1397
  • الجمعة 06/04/1440
  • Friday 14/12/2018
نمایشگاههای دسته بندی مبلمان
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

60 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نور برکات آسمانی و شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا

24 روز مانده تا شروع

104 روز مانده تا شروع

94 روز مانده تا شروع

277 روز مانده تا شروع

116 روز مانده تا شروع

116 روز مانده تا شروع

318 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

39 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

17 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت گسترش نمایشگاه های دائمی استان البرز

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های البرز

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت بارثاوا ابتکار یگانه

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

42 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: کارآفرینان تجارت

در حال برگزاری

پایان یافته