رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 28/05/1398
  • الاثنين 18/12/1440
  • Monday 19/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه بهاره و پاییزه
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: ستاد توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

18 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف زنجان

201 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف زنجان

27 روز مانده تا شروع

27 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

199 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

190 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

28 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

199 روز مانده تا شروع

200 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان گیلان

24 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

194 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

196 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

28 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

199 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

204 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

18 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

195 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

26 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

196 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

25 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

11 روز مانده تا شروع