رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 03/06/1398
  • الأحد 24/12/1440
  • Sunday 25/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه بهاره و پاییزه
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: ستاد توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

12 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف زنجان

195 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف زنجان

21 روز مانده تا شروع

21 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

193 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

184 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

22 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

193 روز مانده تا شروع

194 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان گیلان

18 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

188 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

190 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

22 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

193 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

198 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی بوشهر

12 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

189 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

20 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

190 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

19 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

5 روز مانده تا شروع