رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 03/11/1398
  • الخميس 28/05/1441
  • Thursday 23/01/2020
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه بهاره و پاییزه
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: سایت نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: سایت نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: کیان نمای زنگان

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: پیمانکار

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی ج.ا.ایران

پایان یافته

پایان یافته
زمان: --
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آبان 1395
برگزار کننده: پیمانکار

پایان یافته