رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/04/1398
  • الاثنين 20/11/1440
  • Monday 22/07/2019
نمایشگاههای دسته بندی چاپ و بسته بندی

59 روز مانده تا شروع

127 روز مانده تا شروع

174 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس

72 روز مانده تا شروع

197 روز مانده تا شروع

100 روز مانده تا شروع

پایان یافته

199 روز مانده تا شروع

106 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

163 روز مانده تا شروع

127 روز مانده تا شروع

پایان یافته

1 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی سورنا سپهر پارسیان

پایان یافته

15 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

85 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت تویاپ

پایان یافته