رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/05/1398
  • السبت 16/12/1440
  • Saturday 17/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی چاپ و بسته بندی

33 روز مانده تا شروع

101 روز مانده تا شروع

148 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس

46 روز مانده تا شروع

171 روز مانده تا شروع

74 روز مانده تا شروع

پایان یافته

173 روز مانده تا شروع

79 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

138 روز مانده تا شروع

123 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی سورنا سپهر پارسیان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

59 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت تویاپ

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته