رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 03/06/1398
  • الأحد 24/12/1440
  • Sunday 25/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی ازدواج و جهیزیه
زمان: ارديبهشت 1396
برگزار کننده: شرکت آروین تجارت

پایان یافته

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1396
برگزار کننده: شرکت پیام نگاران فاطر

پایان یافته
زمان: تير 1396
برگزار کننده: مسوول برگزاری: آقای مهدی علیزاده

پایان یافته
زمان: خرداد 1396
برگزار کننده: شرکت متین کار زاینده رود

پایان یافته
زمان: خرداد 1396
برگزار کننده: شرکت متین کار زاینده رود

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1395
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1395
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1395
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1395
برگزار کننده: شرکت متین کار زاینده رود

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1395
برگزار کننده: شرکت متین کار زاینده رود

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1395
برگزار کننده: شرکت تعاونی کارآفرینان آگاه ایده رو شرکت تعاونی کارآفرینان آگاه ایده رو

پایان یافته