رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 22/01/1399
  • الجمعة 17/08/1441
  • Friday 10/04/2020
نمایشگاههای دسته بندی ورزشی و تجهیزات ورزشی

95 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1399
برگزار کننده: شرکت تعاونی چندمنظوره نمایشگاه اصفهان

90 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

95 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: کاسپین زنجان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: اتحادیه کفش های ماشینی و لاستیکی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی قم

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان خوزستان

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه جویان جوان قزوین

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی همدان

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مهراس پیشگام صدرا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

پایان یافته