رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 04/12/1396
  • الجمعة 08/06/1439
  • Friday 23/02/2018
نمایشگاههای دسته بندی تاسیسات

116 روز مانده تا شروع

103 روز مانده تا شروع

88 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت ملی نفت ایران

72 روز مانده تا شروع

33 روز مانده تا شروع

194 روز مانده تا شروع

221 روز مانده تا شروع

4 روز مانده تا شروع

103 روز مانده تا شروع

11 روز مانده تا شروع

53 روز مانده تا شروع

18 روز مانده تا شروع

236 روز مانده تا شروع

273 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت جاوید مهر اروند

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

137 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

61 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

69 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

7 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آروین سبز آتیه

پایان یافته

68 روز مانده تا شروع