رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 28/05/1398
  • الاثنين 18/12/1440
  • Monday 19/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی اقتصادی
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: ستاد توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

18 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف زنجان

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری:خانم رحمت نژاد و خانم قلی پور

43 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: مهر کوثر افق

پایان یافته

42 روز مانده تا شروع

30 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت مرآت تجارت سپاهان

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

9 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

127 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

85 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

8 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی روناش

35 روز مانده تا شروع

92 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

183 روز مانده تا شروع

138 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نیک اقتصاد آرتمن

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

پایان یافته

148 روز مانده تا شروع

115 روز مانده تا شروع