رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 28/03/1398
  • الثلاثاء 15/10/1440
  • Tuesday 18/06/2019
نمایشگاههای دسته بندی اقتصادی
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

71 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

189 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

147 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

7 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

70 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی روناش

42 روز مانده تا شروع

154 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

245 روز مانده تا شروع

200 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

111 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نیک اقتصاد آرتمن

14 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

پایان یافته

210 روز مانده تا شروع

177 روز مانده تا شروع

182 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

135 روز مانده تا شروع

104 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

67 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان خوزستان

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

153 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

91 روز مانده تا شروع