رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/08/1397
  • السبت 09/03/1440
  • Saturday 17/11/2018
نمایشگاههای دسته بندی فرش و تابلو فرش

55 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

94 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

52 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت مهر کوثر افق

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

17 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت گسترش نمایشگاه های دائمی استان البرز

9 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت بارثاوا ابتکار یگانه

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

73 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

38 روز مانده تا شروع

23 روز مانده تا شروع

51 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت بارثاوا ابتکاریگانه / مدیر پروژه:آقای آجیلیان

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان جنوبی

پایان یافته

72 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

37 روز مانده تا شروع

74 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

22 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

22 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: گروه باران

65 روز مانده تا شروع