نمایشگاههای دسته بندی فرش و تابلو فرش

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 25/04/1399
  • الأربعاء 25/11/1441
  • Wednesday 15/07/2020
نمایشگاههای دسته بندی فرش و تابلو فرش
زمان: آبان 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی/معماران بهطرح

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت تعاونی فرش

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: اوژن

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: مسئول برگزاری: آقای مهدی علیزاده

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته