رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 27/04/1397
  • الأربعاء 06/11/1439
  • Wednesday 18/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی لباس،پوشاک
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

20 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

119 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

20 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: اتاق اصناف

56 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: سیما نساج

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان جنوبی

51 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

232 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده:

13 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

234 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

222 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

141 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

96 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

38 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته

233 روز مانده تا شروع

239 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: سازمان توسعه نمایشگاهی و خدمات بازرگانی عراق

116 روز مانده تا شروع

151 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

226 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

133 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

228 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

71 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت سامع پاد نوین

137 روز مانده تا شروع