رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/02/1397
  • الاثنين 07/09/1439
  • Monday 21/05/2018
نمایشگاههای دسته بندی کالا

208 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: -

35 روز مانده تا شروع

149 روز مانده تا شروع

149 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

103 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

110 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

36 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

124 روز مانده تا شروع

236 روز مانده تا شروع

155 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته

69 روز مانده تا شروع

246 روز مانده تا شروع

233 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پیمانکار

127 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت متین کار زاینده رود

29 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت متین کار زاینده رود

30 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

294 روز مانده تا شروع

252 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

116 روز مانده تا شروع