تقویم نمایشگاهی خارجی

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 17/04/1399
  • الثلاثاء 17/11/1441
  • Tuesday 07/07/2020
تقویم نمایشگاهی خارجی

14 روز مانده تا شروع

48 روز مانده تا شروع

72 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399 - Sep 2020
دسته بندی: ساختمان
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

76 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399 - Sep 2020
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

83 روز مانده تا شروع

92 روز مانده تا شروع

99 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1399 - Nov 2020
برگزار کننده: مرکز بین المللی نمایشگاهی اربیل

134 روز مانده تا شروع

134 روز مانده تا شروع