اتوماسیون صنعتی

نمایشگاه اتوماسیون صنعتی مشهد ۱۴۰۱ شانزدهمین دوره

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی مشهد ۱۴۰۱ در تاریخ ۱ الی ۴ شهریور ماه برگزار میگردد. تاریخ شروع نمایشگاه اتوماسیون صنعتی مشهد ۱۴۰۱: سه شنبه ۰۱/۰۶/۰۱(۲۳/۰۸/۲۰۲۲) تاریخ پایان نمایشگاه معدن…

نمایشگاه متالوژی

نمایشگاه متالورژی مشهد ۱۴۰۱ پانزدهمین دوره

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات، فوالد، متالورژی، قالبسازی، آهنگری، ریخته گری و صنایع نسوز مشهد ۱۴۰۱ در تاریخ ۱ الی ۴ شهریور ماه برگزار میگردد. تاریخ شروع نمایشگاه متالوژی مشهد ۱۴۰۱:…

نمایشگاه پوشاک

نمایشگاه صنایع دستی مشهد ۱۴۰۱ یازدهمین دوره

یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی مشهد ۱۴۰۱ در تاریخ ۴ الی ۷ مرداد برگزار میگردد. تاریخ شروع نمایشگاه صنایع دستی مشهد ۱۴۰۱: سه شنبه ۰۱/۰۵/۰۴(۲۶/۰۷/۲۰۲۲) تاریخ پایان نمایشگاه صنایع دستی مشهد ۱۴۰۱:…

نمایشگاه پوشاک

نمایشگاه ورزش تجهیزات ورزشی مشهد ۱۴۰۱ پنجمین دوره

پنجمین نمایشگاه تخصصی ورزش،تجهیزات ورزشی و جشنواره سفر و کمپینگ مشهد ۱۴۰۱ در تاریخ ۴ الی ۷ مرداد برگزار میگردد.   تاریخ شروع نمایشگاه ورزش مشهد ۱۴۰۱: سه شنبه ۰۱/۰۵/۰۴(۲۶/۰۷/۲۰۲۲) تاریخ…

نمایشگاه پوشاک

نمایشگاه حجاب و عفاف مشهد ۱۴۰۱ اولین دوره

اولین نمایشگاه حجاب و عفاف در تاریخ ۲۱الی ۲۳ تیر برگزار میگردد. تاریخ شروع نمایشگاه حجاب و عفاف مشهد ۱۴۰۱: سه شنبه ۰۱/۰۴/۲۱(۱۲/۰۷/۲۰۲۲) تاریخ پایان نمایشگاه حجاب و عفاف مشهد ۱۴۰۱:…