نمایشگاه پوشاک

نمایشگاه پزشکی و تاسیسات بیمارستان گلستان 1401 دومین دوره

نمایشگاه پزشکی، دندانپزشکی، داروئی، آزمایشگاهی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستان گلستان 1401 دومین دوره در تاریخ 1 الی 4 شهریور ماه برگزار می گردد. همزمان با نمایشگاه پزشکی، دندانپزشکی، داروئی، آزمایشگاهی،…

انرژی کیش

نمایشگاه انرژی کیش 1401

نمایشگاه بین المللی انرژی کیش 1401 در تاریخ 30 دی ماه الی 3 بهمن ماه برگزار می گردد.