نمایشگاه اصفهان

در بخش نمایشگاه اصفهان، لیست نمایشگاه هایی که در زمینه و حوزه های مختلف در شهر صفهان، برگزار می گردد، اطلاع رسانی می شود.
نمایشگاه حفاظت و امنیت

نمایشگاه تخصصی تجهیزات ایمنی، حفاظت، امنیت اصفهان ۱۴۰۱دوازدهمین دوره

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات ایمنی، حفاظت، امنیت اصفهان ۱۴۰۱ در تاریخ ۴ الی ۷ مرداد برگزار می گردد. تاریخ شروع نمایشگاه حفاظت و امنیت اصفهان ۱۴۰۱: سه شنبه ۰۱/۰۵/۰۴ (۲۶/۷/۲۰۲۲) تاریخ…

نمایشگاه صنعت

نمایشگاه بین المللی صنعت تجهیزات صنعتی و کارگاهی اصفهان ۱۴۰۱ هفدهمین دوره

نمایشگاه بین المللی صنعت تجهیزات صنعتی و کارگاهی اصفهان۱۴۰۱ هفدهمین دوره در تاریخ ۷ الی ۱۰ تیر برگزار میگردد تاریخ شروع نمایشگاه صنعت اصفهان ۱۴۰۱: سه شنبه ۰۱/۰۴/۰۷(۲۸/۰۶/۲۰۲۲) تاریخ پایان نمایشگاه صنعت…