نمایشگاه نوشیدنی و قهده

نمایشگاه نوشیدنی چای قهوه تهران 1401 نهمین دوره

نمایشگاه نوشیدنی چای قهوه تهران 1401 نهمین دوره، در تاریخ 21 الی 24 شهریور برگزار می گردد. نمایشگاه نوشیدنی چای قهوه IBIE تهران از نمایشگاه های پرمخاطب بوده که همزمان…