نمایشگا ههای داخلی و خارجی

نمایشگاه اپلیکیشن تهران ۱۴۰۱ اولین دوره

نمایشگاه اپلیکیشن تهران ۱۴۰۱ اولین دوره در تاریخ ۹ الی ۱۲ دی ماه در محل دایمی نمایشگاه های تهران برگزار می گردد. نمایشگاه اپلیکیشن همزمان با نمایشگاه های اب و…