صنعت ساختمان ارومیه

نمایشگاه تاسیسات ارومیه1401 سیزدهمین دوره

نمایشگاه تاسیسات ارومیه 1401 سیزدهمین دوره در تاریخ 6 الی 9 مهر ماه در محل دایمی نمایشگاه های ارومیه برگزار می گردد. نمایشگاه تاسیسات ارومیه1401 همزمان با نمایشگاه صنعت ساختمان…

صنعت ساختمان قزوین

نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین 1401 پانزدهمین دوره

نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین 1401 پانزدهمین دورهدر تاریخ 12 الی 15 مهر ماه برگزار می گردد. نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین با حضور شرکت های معتبر در زمینه صنعت ساختمان برگزار خواهد شد.