نمایشگاه صنعت

نمایشگاه بین المللی صنعت تجهیزات صنعتی و کارگاهی اصفهان ۱۴۰۱ هفدهمین دوره

نمایشگاه بین المللی صنعت تجهیزات صنعتی و کارگاهی اصفهان۱۴۰۱ هفدهمین دوره در تاریخ ۷ الی ۱۰ تیر برگزار میگردد تاریخ شروع نمایشگاه صنعت اصفهان ۱۴۰۱: سه شنبه ۰۱/۰۴/۰۷(۲۸/۰۶/۲۰۲۲) تاریخ پایان نمایشگاه صنعت…