نمایشگاه صنعت تهران

نمایشگاه صنعت تهران 1401 بیست و دومین دوره

نمایشگاه صنعت تهران 1401 بیست و دومین دوره، در تاریخ 9 الی 12 مهر برگزار می گردد. نمایشگاه صنعت تهران از گسترده ترین رویداد های صنعتی و بازرگانی کشور می…

نمایشگاه صنعت

نمایشگاه بین المللی صنعت تجهیزات صنعتی و کارگاهی اصفهان 1401 هفدهمین دوره

نمایشگاه بین المللی صنعت تجهیزات صنعتی و کارگاهی اصفهان1401 هفدهمین دوره در تاریخ 7 الی 10 تیر برگزار میگردد تاریخ شروع نمایشگاه صنعت اصفهان 1401: سه شنبه 01/04/07(28/06/2022) تاریخ پایان نمایشگاه صنعت…