نمایشگاه های کار

نمایشگاه آموزش تهران

نمایشگاه ایران جابکس تهران ۱۴۰۲ پنجمین دوره

نمایشگاه ایران جابکس تهران ۱۴۰۲ پنجمین دوره، در تاریخ ۲ الی ۵ دی ماه در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه ایران جابکس تهران، مرکز…