نمایشگاه نوشیدنی و قهده

نمایشگاه نوشیدنی چای قهوه تهران 1401 نهمین دوره

نمایشگاه نوشیدنی چای قهوه تهران 1401 نهمین دوره، در تاریخ 21 الی 24 شهریور برگزار می گردد. نمایشگاه نوشیدنی چای قهوه IBIE تهران از نمایشگاه های پرمخاطب بوده که همزمان…

نمایشگاه آرد و نان

نمایشگاه آرد و نان تهران 1401 چهاردهمین دوره

نمایشگاه بین المللی صنعت غلات، آرد و نان تهران 1401 چهاردهمین دوره، در تاریخ 21 الی 24 شهریور برگزار می گردد. نمایشگاه آرد و نان تهران IBEX از نمایشگاه های…