نمایشگاه صنعت اصفهان ۱۴۰۳ نوزدهمین دوره

نمایشگاه صنعت اصفهان ۱۴۰۳ نوزدهمین دوره،در تاریخ ۱۰ الی ۱۳ مرداد ماه در محل دایمی نمایشگاه های اصفهان برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه صنعت اصفهان شرکت پیشرو مبتکران چیستا…