نمایشگاه پروژه قطر 2023 نوزدهمین دوره

نمایشگاه پروژه قطر 2023 نوزدهمین دوره، در تاریخ 8 الی 11 خرداد ماه 1402 معادل تاریخی 29may – 1 june 2023 در محل دایمی نمایشگاه های Doha exhibition برگزار می…

صنعت ساختمان ارومیه

نمایشگاه تاسیسات ارومیه1401 سیزدهمین دوره

نمایشگاه تاسیسات ارومیه 1401 سیزدهمین دوره در تاریخ 6 الی 9 مهر ماه در محل دایمی نمایشگاه های ارومیه برگزار می گردد. نمایشگاه تاسیسات ارومیه1401 همزمان با نمایشگاه صنعت ساختمان…

نمایشگاه ساختمان بجنورد

نمایشگاه صنعت ساختمان بجنورد 1401 چهاردهمین دوره

نمایشگاه صنعت ساختمان بجنورد 1401 چهاردهمین دوره، در تاریخ 3 الی 6 مرداد در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی بجنورد برگزار می گردد. چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان خراسان شمالی…