نمایشگاه پوشاک

همایش فناوری ساختمان و انرژی گلستان 1401

همایش مهندسی فناوری های نوین ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی گلستان 1401 در تاریخ 3 الی 5 اسفند ماه برگزار می گردد. همایش فناوری های ساختمان و بهینه سازی…