فرهنگ ایران زمین

نمایشگاه فرهنگ ایران زمین کیش 1401 اولین دوره

نمایشگاه فرهنگ ایران زمین، کیش 1401 اولین دوره در تاریخ 14 الی 17 شهریور ماه برگزار می گردد. نمایشگاه فرهنگ ایران زمین کیش شامل اقلیم و گردشگری، صنایع دستی، موسیقی،…