نمایشگاه های برق و مخابرات

نمایشگاه برق روشنایی قزوین ۱۴۰۲

نمایشگاه برق روشنایی قزوین ۱۴۰۲ ، در تاریخ ۱۷ الی ۲۱ مهر ماه در محل دایمی نمایشگاه های قزوین برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه برق روشنایی قزوین شرکت جلوه…

نمایشگاه کامپیوتر و شهر هوشمند مشهد ۱۴۰۲

نمایشگاه کامپیوتر بیست و سومین دوره و شهر هوشمند دهمین دوره مشهد ۱۴۰۲، در تاریخ ۲۳ الی ۲۶ مهر ماه در محل دایمی نمایشگاه های مشهد برگزار می گردد.  …

نمایشگاه برق الکترونیک مشهد ۱۴۰۲ شانزدهین دوره

نمایشگاه برق الکترونیک مشهد ۱۴۰۲ شانزدهین دوره، در تاریخ ۲۵ الی ۲۸ مرداد ماه در محل دایمینمایشگاه های مشهد برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه برق الکترونیک مشهد شرکت…

نمایشگاه صنعت ساختمان کیش ۱۴۰۲ نوزدهمین دوره

نمایشگاه صنعت ساختمان کیش ۱۴۰۲ نوزدهمین دوره، در تاریخ ۲۸ آذر ماه الی ۱ آذر ماه همزمان با نمایشگاه تجهیزات پزشکی و بیمارستان سازی اولین دوره در محل دایمی نمایشگاه…

نمایشگاه جامع شهری اصفهان ۱۴۰۲ دوازدهمین دوره

نمایشگاه جامع شهری اصفهان ۱۴۰۲ دوازدهمین دوره، در تاریخ ۱۰ الی ۱۳ مرداد ماه در محل دایمی نمایشگاه های اصفهان برگزار می گردد.   نمایشگاه جامع شهری اصفهان همزمان با…

نمایشگاه آموزش تهران

نمایشگاه صنعت برق تهران ۱۴۰۲ بیست و سومین دوره

نمایشگاه صنعت برق تهران ۱۴۰۲ بیست و سومین دوره، در تاریخ ۲۳ الی ۲۶ آبان در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی  تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه صنعت برق…