نمایشگاه های پزشکی

نمایشگاه لوازم پزشکی و دندانپزشکی قزوین ۱۴۰۲

نمایشگاه لوازم پزشکی و دندانپزشکی قزوین ۱۴۰۲، در تاریخ ۲۳ الی ۲۶ ابان ماه در محل دایمی نمایشگاه های قزوین برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه لوازم پزشکی و…

نمایشگاه پزشکی دندانپزشکی مشهد ۱۴۰۲ هجدهمین دوره

نمایشگاه پزشکی دندانپزشکی مشهد ۱۴۰۲ هجدهمین دوره، در تاریخ ۱۷ الی ۲۰ ابان ماه در محل دایمی نمایشگاه های مشهد برگزار می گردد.     برگزار کننده نمایشگاه پزشکی دندانپزشکی مشهد…

نمایشگاه هاسپیتکس تهران

نمایشگاه هاسپیتکس، بیمارستان سازی و تاسیسات بیمارستانی، تهران ۱۴۰۲ هشتمین دوره

نمایشگاه هاسپیتکس، بیمارستان سازی و تاسیسات بیمارستانی، تهران ۱۴۰۲ هشتمین دوره، در تاریخ ۱۲ الی ۱۵ دی در محل دایمی نماشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه هاسپیتکس…

نمایشگاه آموزش تهران

نمایشگاه لیزر و فوتونیک تهران ۱۴۰۲ پنجمین دوره

نمایشگاه لیزر و فوتونیک تهران ۱۴۰۲ پنجمین دوره، در تاریخ ۲۲ الی ۲۵ مرداد در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه لیزر و فوتونیک تهران…

صنعتی ازبکستان

نمایشگاه بازرگانی صنعتی ازبکستان ۲۰۲۳

نمایشگاه بازرگانی صنعتی ازبکستان ۲۰۲۳، در دهه دوم تیر ماه ۱۴۰۲ در محل دایمی نمایشگاه های تاشکند ازبکستان برگزار می گردد. در نمایشگاه بازرگانی صنعتی ازبکستان ۲۰۲۳ خدمات صنعت ساختمان،…

عمان هلث

نمایشگاه تجهیزات پزشکی عمان ۲۰۲۳ یازدهمین دوره

نمایشگاه تجهیزات پزشکی عمان ۲۰۲۳، در تاریخ ۲۷ الی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ معادل ۱۸-۲۰ سپتامبر در محل دایمی نمایشگاه های مسقط عمان برگزار می گردد. همزمان با نمایشگاه عمان هلث،…